PKP Cargo kupuje lokomotywy Dragon 2 od Newagu

Reklama

pt., 10/26/2018 - 10:14 -- Anonim (niezweryfikowany)

Władze PKP Cargo poinformowały o podpisaniu z nowosądeckim Newagiem na zakup trzech lokomotyw elektrycznych E6ACTa Dragon 2.

 

 

 

Umowę, która opiewa na 45,3 mln zł netto, podpisano 25 października. Na jej podstawie do 31 grudnia 2018 roku Newag ma dostarczyć PKP Cargo trzy fabrycznie nowe elektryczne lokomotywy sześcioosiowe typu E6ACTa Dragon 2.

PKP Cargo przegrywa ważną sprawę w sądzie. Broni jednak nie składa. PKP Cargo wyda ponad miliard złotych na prąd. Hiobowe wieści dla firm budowlanych. Koniec złudzeń. Polska firma miała podbić europejskie rynki pod skrzydłami państwa. Negocjacje spełzły na niczym'

Pojazdy mają być wyposażone w system obserwacji szlaku oraz system pozycjonowania GPS. 

Jak deklaruje przewoźnik, zakup lokomotyw wpisuje się w realizację jego programu inwestycyjnego i ma poprawić efektywność przewozową firmy. 

Dragon 2 to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014) wyposażona w ETCS poziom 2 (system sygnalizacji kabinowej). Pojazd został zaprojektowany do prowadzenia ciężkich składów towarowych. 

Lokomotywę po raz pierwszy zaprezentowano 12 lipca 2018 roku podczas testów Ośrodku Eks­plo­ata­cji Toru Doświad­czal­nego w Żmigrodzie. 

- Głów­nym atu­tem Dra­gona 2 jest bar­dzo wysoka siła pocią­gowa, która w połą­cze­niu z dużą masą loko­mo­tywy, efek­tyw­nym sys­te­mem anty­po­śli­zgo­wym oraz napę­dem na każdą oś, umoż­li­wia pro­wa­dze­nie cięż­kich skła­dów towa­ro­wych - oznajmił wtedy pre­zes Newagu Zbi­gniew Konieczek. 

 

Newag z siedzibą w Nowym Sączu produkuje lokomotywy elektryczne oraz spalinowe a także elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne. W ofercie firmy, której korzenie sięgają 1876 roku są także pojazdy dla metra i tramwaje. 

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Od 30 października 2013 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Autor: 
-----------------
Źródło: 

wp.pl

Reklama