Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora ZOPOT

Reklama

wt., 03/03/2020 - 15:31 -- moderator2

Konkurs obejmuje placówki w  Wiedniu (Austria) i w Tokio (Japonia). Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.03.2020 r.  

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w  Wiedniu (Austria) i w Tokio (Japonia) 

 

Główne obowiązki:             

Promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranych rynkach:

 • austriackim i szwajcarskim
 • japońskim i Korei Południowej

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

 • Posiadać tytuł magistra;
 • Korzystać z pełni praw publicznych;
 • Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka  niemieckiego i/lub języka japońskiego;
 • Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.  

Wymagania pożądane:

 • Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;
 • Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;
 • Znajomość „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”;
 • Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;
 • Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o usługach turystycznych;
 • Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
 •  Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:

 • Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w roku 2020 (na wybranym rynku).

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.  

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 • 01.07.2020 r.

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:

1. CV;

2.  listu motywacyjnego;

 • Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
 • Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
 • Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
 • Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego i/lub języka japońskiego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;         
 • Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej w roku 2020 ( na wybranym rynku).

Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie wymienione w ogłoszeniu o pracę zamieść w swojej ofercie klauzulę o następującej treści:  

„ Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej POT (www.pot.gov.pl) w zakładce „ Kariera”.               

 

Autor: 
Redakcja Wiadomości Turystyczne
Źródło: 

wiadomosciturystyczne.pl

Reklama