Las Frakto: jedyny dziewiczy las w Grecji - tam, gdzie drzewa umierają stojąc

Reklama

czw., 06/02/2022 - 23:59 -- MagdalenaL

Jest to jedyny las w Europie, którego nie dotknęły nawet lodowce z okresu trzeciorzędu, a który stał się schronieniem dla wielu gatunków i jest najlepiej zachowanym lasem dziewiczym we wszystkich krajach europejskich.

Rzadkim skarbem naszego kraju jest las Frakto w Paranesti w Dramie, jedyny dziewiczy las w Grecji, o którego wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO są czynione starania.

„Jest to w istocie żywe laboratorium przyrody, gdzie brak obecności człowieka w większości dziewiczych lasów Paranesti nadaje im szczególną wartość dodaną i uzasadnia wyznaczenie ich jako lasów dziewiczych” - powiedziała APE-MPA dr Elsa Konstantinidu, dyrektor ds. lasów prefektury Drama.

„W tym lesie”, jak mówi „ponieważ człowiek nie wchodził tam od wieków, drzewa dosłownie umierają na stojąco po osiągnięciu pewnego wieku, a następnie rozkładają się w ziemi, dając początek nowemu cyklowi życia i zapewniając pożywienie oraz schronienie organizmom zwierzęcym i roślinnym”.

Rdzeń lasu, stanowiący pierwotny las dziewiczy, zajmuje powierzchnię 5500 ha i pozostał nienaruszony przez człowieka. Po pierwsze dlatego, że jest położony w dużej odległości od obszarów mieszkalnych, a po drugie, konfiguracja topograficzna ze stromymi zboczami czyni go niedostępnym i nieodpowiednim do wypasu. W 2009 r. na mocy stosownej decyzji powiększono powierzchnię obszaru bezwzględnej ochrony przyrody, który obejmuje dziewiczą puszczę Frakto, do 17 150 ha.

„W lesie występują endemiczne i rzadkie gatunki flory i fauny w doskonałej harmonii, ponad stuletnie drzewa o imponujących rozmiarach, o doskonałej stabilności i równowadze ekologicznej oraz strukturze z wysokim odsetkiem starości i rozpadu koron” - wyjaśnia. A fakt, że podczas ostatniego zlodowacenia, kiedy wiele gatunków roślin migrowało na południe, znalazły one schronienie we Frakto i były w stanie przetrwać, czyni z niego cenny bank genów.

Roślinność jako podróż od Morza Śródziemnego do Norwegii

Łącznie las Frakto zajmuje powierzchnię 119 352 akrów, w tym 17 150 akrów dziewiczego lasu znajduje się na północno-wschodnim krańcu prefektury Drama i administracyjnie podlega gminie Paranesti. Swoją starą nazwę „Zagradenia” zawdzięcza temu, że znajduje się w kotlinie, która dookoła jest zablokowana szczytami i ma ujście w południowym, najniżej położonym punkcie.

Jak opisuje pani Konstantinidu, idąc pod górę z Dramy do Paranesti i Frakto, zwiedzający przekracza cztery strefy wegetacyjne, „spotykamy prawie wszystkie strefy wegetacyjne Europy, dlatego mówimy, że przejście do Frakto jest jak podróż z Morza Śródziemnego do Norwegii!”.

Flora, fauna, struktura i skład lasu dziewiczego

Flora Wysp Dziewiczych odznacza się wyjątkową różnorodnością biologiczną ze względu na izolację i heterogeniczność warunków ekologicznych. Występują tu rzadkie i endemiczne gatunki flory, takie jak lilia rodopska (Liliumrhodhopeum), mieczyk rodopski (Sordanellarhodopaea) i rzadkie storczyki. Szczególnie bogata jest także fauna dziewiczego ekosystemu, która znajduje schronienie na skalistych, niedostępnych zboczach, np. niedźwiedzie, jelenie, żbiki i rzadkie ptaki drapieżne.

Roślinność drzewiasta Dziewiczej Puszczy składa się głównie z wielopiętrowych mieszanych drzewostanów bukowych, świerkowych i jodłowych. Poza imponującymi rozmiarami drzew, struktura lasu dziewiczego różni się od struktury lasów zagospodarowanych. Spośród wszystkich faz rozwojowych, jakie można wyróżnić: podrostu, młodnika, tyczkowiny, drągowiny, drzewostanu i starodrzewu, największy udział ma faza drzewostanu i starodrzewu, charakterystyczna dla lasów dziewiczych.

„Las jest pozostawiony sam sobie, by rozwijał się zgodnie z prawami natury. Badania naukowe tego dziewiczego lasu pod względem flory, fauny, struktury, ewolucji dynamicznej, obiegu składników odżywczych, akumulacji węgla, zasobów genetycznych itd. pomagają nam lepiej zrozumieć złożoność ekosystemów i zastosować wnioski w praktyce” - podsumowuje dyrektor leśny prefektury Drama.

Autor: 
Autor: CNN Newsroom / Tłumaczenie: Wiktoria Baran
Źródło: 

Δάσος Φρακτού: Το μοναδικό παρθένο στην Ελλάδα - Εκεί όπου τα δέντρα πεθαίνουν όρθια - CNN.gr

Reklama